ความเสี่ยงคนไทยปี 63 ลำเค็ญทุกข์ยากมากสุด เรื่องค่าครองชีพ หนี้สิน

154

กรุงเทพโพลล์ เผยภาพรวมความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ได้คะแนน 4.87 จากเต็ม 10 พบเสี่ยงมากสุด เรื่องหนี้สิน ค่าครองชีพ ของแพง อยากให้เร่งแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “สรุปภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,161 คน พบว่า ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันพบว่า ในภาพรวมมีความเสี่ยงเฉลี่ย 4.87 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

ด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน เช่น สินค้าราคาสูง ข้าวของแพง และมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ได้ค่าเฉลี่ย 5.85 คะแนน รองลงมาด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง เช่น น้ำท่วม พายุ และโรคระบาด ได้ค่าเฉลี่ย 5.79 คะแนน, ด้านการเมือง เช่น ปัญหาการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง ได้ค่าเฉลี่ย 5.78 คะแนน, ด้านการจราจรและการเดินทาง ได้ค่าเฉลี่ย 5.43 คะแนน และด้านสุขภาพร่างกาย ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.23 คะแนน

ส่วนด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 คะแนน รองลงมา ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 คะแนน และด้านสุขภาพจิตใจ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน

สำหรับเรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงพบว่า อันดับแรกอยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาร้อยละ 55.2 อยากให้แก้ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย และร้อยละ 53.0 อยากให้แก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน.

ข่าว-ไทยรัฐ